Loading
  • Slide Top 1
  • Slide Top 1

Om firmaet

1.Tilbud.
Hvor andet ikke udtrykkeligt er anført, er ethvert Rækværk / Gelænder / værn / opgave / tilbud, kun bindende for os i 90 dage og i øvrigt under forbehold for eventuelle ændringer i de tilgrundliggende råvarepriser. Ved ordrer af større eller mindre mængder end tilbudt forbeholder msi-trade. os ret til ændring i pris og leveringstid.
I tilfælde af, at tegninger, beskrivelser, modeller og lignende vederlagsfrit udleveres i forbindelse med tilbud forbliver disse vor ejendom. Sådant materiale må ikke i nogen henseende misbruges eller videregives til 3.person og skal tilbageleveres til msi-trade., såfremt tilbud ikke accepteres.

2. Ordrer.
Hvor andet ikke er aftalt, noteres alle ordrer til de på ordredagen gældende priser og leveringsmæssigt under forbehold for force majeure og andre forbehold, som msi-trade. ikke er herre over.
Leveringsbetingelser og betalingsbetingelser fremgår af ordrebekræftelse/faktura. De angivne priser er ekskl.. nationale afgifter.

3. Levering og forsendelse.
Medmindre særlig forsendelsesmåde er aftalt, foretages forsendelsen på den måde, som msi-trade. til enhver tid finder mest hensigtsmæssig.
I tilfælde af leveringsfrist, der ikke er omfattet af punkt 6, hæfter msi-trade. ikke for drifttab, avancetab eller andre indirekte tab.

4. Reklamation.
Reklamation over fejl eller mangler ved effektuering af en ordre må ske inden 14 dage efter modtagelsen af varen. Under hensyn til reklamationens art må ingen vare returneres uden forudgående aftale. msi-trade. har intet ansvar for drifttab, avancetab eller andre indirekte tab som følge af mangelfuld leverance.

5. Produktansvar.
Forvolder en af msi-trade. leveret vare skade på person eller ting, er msi-trade. kun ansvarlig, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser, begået af msi-trade..
msi-trade. er heller ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår.
msi-trade. hæfter ikke for drifttab, avancetab eller andre indirekte tab. Vort ansvar for skade på ting kan aldrig overstige
kr. 1.000.000.

6. Force majeure.
msi-trade. forbeholder msi-trade. ansvarsfrihed for force majeure af enhver art, når denne indtræder efter aftalens indgåelse og medfører forsinket levering eller forhindrer aftalens opfyldelse.

7. Værneting.
For begge parter gælder Sø- og Handelsretten i København som værneting.

8. Udvidet ansvar for mangler i særlige tilfælde.
Såfremt levering sker til en køber, for hvem der gælder et udvidet mangelansvar i henhold til Byggestyrelsens byggeleveranceklausul (Byggestyrelsens cirkulære af 25. juni 1986), gælder følgende regler:
Vort ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter aflevering af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter levering til køberen.
Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod vor køber eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod os. Også i sådanne tilfælde kan msi-trade. kun gøres ansvarlige for mangler i det omfang, vor egen leverance er mangelfuld og endvidere kun i det omfang, det følger af vort eget kontraktforhold med vor køber.
msi-trade. anerkender dog i alle tilfælde at kunne sagsøges sammen med køberen eller efterfølgende købere i anledning af parternes indbyrdes forhold. Sagen behandles ved voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.